Skip to content

DHT11 with Arduino Uno: Hướng dẫn sử dụng cùng arduino uno để đo nhiệt độ và độ ẩm.

DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino - Tutorial

dht11 with arduino uno

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 là một cảm biến thông minh thường được sử dụng trong các ứng dụng đo nhiệt độ và độ ẩm trong các dự án IoT. Kết hợp với vi điều khiển Arduino Uno, chúng ta có thể đọc dữ liệu từ cảm biến và hiển thị lên màn hình LCD, gửi đến máy tính qua cổng Serial hoặc lưu trữ vào thẻ nhớ SD. Bài viết này sẽ hướng dẫn cấu hình và sử dụng cảm biến DHT11 với Arduino Uno.

# Kết nối DHT11 với Arduino Uno

Để kết nối cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 với Arduino Uno, bạn cần kết nối như sau:

– Chân VCC của DHT11 kết nối với pin 5V của Arduino Uno.
– Chân đất của DHT11 kết nối với pin đất (GND) của Arduino Uno.
– Chân dữ liệu của DHT11 kết nối với chân số 2 (digital pin 2) của Arduino Uno.

# Khai báo thư viện DHT

Trước khi sử dụng cảm biến DHT11, bạn cần khai báo thư viện DHT để Arduino Uno có thể nhận diện và đọc dữ liệu từ cảm biến. Để làm điều này, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Mở Arduino IDE.
2. Chọn “Sketch” từ menu.
3. Chọn “Include Library” -> “Manage Libraries”.
4. Trong hộp tìm kiếm, gõ “DHT”.
5. Chọn “DHT sensor library by Adafruit” và nhấn “Install”.

Sau khi cài đặt thành công, bạn đã khai báo thành công thư viện DHT cho Arduino Uno.

# Cấu hình chân dữ liệu của DHT11

Sau khi khai báo thư viện DHT, bạn cần cấu hình chân dữ liệu của DHT11 trong mã lập trình Arduino. Để làm điều này, hãy sử dụng hàm sau:

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

Trong đó:
– DHTPIN là số của chân dữ liệu (trong trường hợp này là chân số 2).
– DHTTYPE là loại cảm biến (trong trường hợp này là DHT11).

Ví dụ: DHT dht(2, DHT11);

# Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11

Sau khi đã cấu hình chân dữ liệu của DHT11, chúng ta có thể đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến. Để làm điều này, bạn cần sử dụng hàm dht.readTemperature() để đọc nhiệt độ và hàm dht.readHumidity() để đọc độ ẩm. Ví dụ:

float temperature = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();

# Xử lý dữ liệu đọc từ DHT11 trên Arduino Uno

Sau khi đã đọc thành công dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11, chúng ta có thể xử lý dữ liệu này trên Arduino Uno để hiển thị, gửi qua Serial hoặc lưu trữ. Ví dụ:

– Hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD:

Thiết lập một màn hình LCD và sử dụng các hàm như lcd.print() để hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD. Ví dụ:

#include

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
}

void loop() {
float temperature = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Temp: “);
lcd.print(temperature);
lcd.print(” C”);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Humidity: “);
lcd.print(humidity);
lcd.print(” %”);

delay(2000);
}

– Gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ Arduino Uno đến máy tính qua cổng Serial:

Sử dụng hàm Serial.begin() để khởi tạo cổng Serial và sử dụng hàm Serial.print() hoặc Serial.println() để gửi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm đến máy tính. Ví dụ:

void setup() {
Serial.begin(9600);
}

void loop() {
float temperature = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();

Serial.print(“Temp: “);
Serial.print(temperature);
Serial.print(” C, Humidity: “);
Serial.print(humidity);
Serial.println(” %”);

delay(2000);
}

– Lưu trữ dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm vào thẻ nhớ SD:

Sử dụng module thẻ nhớ SD và các hàm liên quan để ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm vào thẻ nhớ SD. Ví dụ:

#include

File dataFile;

void setup() {
// Khởi tạo thẻ nhớ SD
if (SD.begin(4)) {
dataFile = SD.open(“data.txt”, FILE_WRITE);
}
}

void loop() {
float temperature = dht.readTemperature();
float humidity = dht.readHumidity();

if (dataFile) {
dataFile.print(“Temp: “);
dataFile.print(temperature);
dataFile.print(” C, Humidity: “);
dataFile.print(humidity);
dataFile.println(” %”);

dataFile.close();
}

delay(2000);
}

# FAQs (Các câu hỏi thường gặp)

**1. Tại sao tôi không thể đọc dữ liệu từ cảm biến DHT11?**
Có một số nguyên nhân có thể gây ra vấn đề này. Kiểm tra kết nối chân của DHT11 với Arduino Uno, đảm bảo rằng bạn đã cấu hình đúng chân dữ liệu và đã khai báo thư viện DHT trong mã lập trình Arduino. Nếu vẫn gặp vấn đề, bạn có thể thử kết nối lại hoặc thay thế cảm biến.

**2. Tôi có thể dùng cảm biến DHT22 thay thế cho DHT11 không?**
Có, bạn có thể thay thế cảm biến DHT11 bằng DHT22 trong mã lập trình. Tuy nhiên, bạn cần thay đổi loại cảm biến và chân kết nối tương ứng trong cấu hình và mã lập trình.

**3. Làm thế nào để hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD 16×2?**
Để hiển thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD 16×2, bạn cần thiết lập một màn hình LCD với các chân kết nối đúng và sử dụng các hàm như lcd.setCursor() và lcd.print() để hiển thị dữ liệu.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: dht11 with arduino uno Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino, DHT11 Arduino LCD, DHT11 Arduino code, dht.h arduino, dht.h library arduino, Cài thư viện DHT11 cho Arduino, Nguyên lý chuyển đổi của cảm biến DHT11, DHT11 Arduino library

Chuyên mục: Top 59 dht11 with arduino uno

DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino – Tutorial

Xem thêm tại đây: ngoclinhbeauty.com

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino: Đo và Ghi nhận Điều kiện Môi trường một cách Chính xác

Trong các ứng dụng Arduino liên quan đến giám sát môi trường, việc đo nhiệt độ và độ ẩm là một yếu tố quan trọng. Để làm việc này, Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino là một lựa chọn phổ biến cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cảm biến và cách hoạt động của nó, và cách sử dụng nó với Arduino để đo và ghi nhận nhiệt độ và độ ẩm.

I. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11
Cảm biến DHT11 là một cảm biến kỹ thuật số để đo nhiệt độ và độ ẩm trong môi trường xung quanh. Nó sử dụng một nguyên tắc cảm biến để đo nhiệt độ và một cảm biến thụ động để đo độ ẩm. Cảm biến DHT11 có ba chân giao tiếp: VCC, Data và GND.

II. Cách hoạt động
Khi kết nối cảm biến DHT11 với Arduino, chúng ta cần sử dụng một thư viện rất phổ biến, có tên là DHT.h. Thư viện này cung cấp các hàm để đọc dữ liệu từ cảm biến và truyền lại cho Arduino.

Dưới đây là quy trình cơ bản để đọc nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11:

1. Đầu tiên, chúng ta cần khởi tạo một đối tượng của cảm biến DHT11, sử dụng cấu trúc DHT để truyền các thông số như chân kết nối và kích thước cảm biến.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

2. Tiếp theo, trong hàm setup (), chúng ta sẽ khởi tạo đối tượng Serial để ghi dữ liệu ra cổng Serial và khởi động communication speed.
Serial.begin(9600);

3. Trong hàm loop (), chúng ta sẽ đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến với hàm dht.read() và lưu giá trị vào biến tương ứng.
float humidity = dht.readHumidity();
float temperature = dht.readTemperature();

4. Cuối cùng, chúng ta sẽ ghi các giá trị nhiệt độ và độ ẩm vào Serial Monitor.
Serial.println(“Nhiệt độ: ” + String(temperature) + ” độ C”);
Serial.println(“Độ ẩm: ” + String(humidity) + ” %”);

III. Sử dụng Cảm biến DHT11 với Arduino
1. Kết nối các chân của cảm biến DHT11 với Arduino: Chân VCC của cảm biến DHT11 được nối với 5V của Arduino, chân GND được nối với GND và chân Data được nối với một chân số của Arduino (ví dụ: chân số 2).

2. Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt thư viện DHT.h trong Arduino IDE. Để cài đặt, bạn cần mở Arduino IDE, nhấn Ctrl + Shift + I để mở thư viện quản lý, tìm kiếm “DHT” và cài đặt thư viện.

3. Tiếp theo, hãy tạo một chương trình Arduino mới. Nhập các đoạn code trong phần II để đọc và hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT11.

4. Sau khi tải chương trình vào Arduino, mở Serial Monitor để xem kết quả. Bạn sẽ thấy các giá trị nhiệt độ và độ ẩm hiện tại được hiển thị trên Serial Monitor.

IV. FAQ

1. Cảm biến DHT11 có khả năng đo nhiệt độ trong khoảng nào?
Cảm biến DHT11 có khả năng đo nhiệt độ từ 0 đến 50 độ C.

2. Cảm biến DHT11 có khả năng đo độ ẩm trong khoảng nào?
Cảm biến DHT11 có khả năng đo độ ẩm từ 20% đến 90%.

3. Làm thế nào để chính xác calibrate cảm biến DHT11?
Cảm biến DHT11 không có khả năng được cân chỉnh (calibrate) trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể so sánh dữ liệu thu được từ cảm biến với một cảm biến đo độ chính xác cao hơn để tăng tính chính xác.

4. Có thể sử dụng nhiều cảm biến DHT11 trong một dự án Arduino không?
Có, bạn có thể sử dụng nhiều cảm biến DHT11 trong một dự án Arduino bằng cách sử dụng các chân số khác nhau cho mỗi cảm biến.

5. Cảm biến DHT11 có loại khác không?
Cảm biến DHT22 là một loại cảm biến nhiệt độ và độ ẩm tương tự như DHT11, nhưng với khả năng đo chính xác hơn và dải đo rộng hơn. Điều này tuy nhiên đi kèm với giá thành cao hơn.

Với Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 Arduino, bạn có thể dễ dàng đo lường và ghi nhận đầy đủ dữ liệu môi trường. Với các nguyên tắc cơ bản và sử dụng đúng thư viện, bạn có thể nhanh chóng tích hợp cảm biến vào các dự án Arduino của mình.

DHT11 Arduino LCD

DHT11 Arduino LCD: Đọc và Hiển Thị Nhiệt Độ và Độ Ẩm trong Dự Án Arduino

DHT11 là một cảm biến thông minh và phổ biến được sử dụng trong dự án Arduino để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường xung quanh. Kết hợp với màn hình LCD, nó cho phép chúng ta đọc và hiển thị các giá trị này một cách dễ dàng và trực quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng DHT11 Arduino LCD và tạo ra một dự án đơn giản để hiển thị nhiệt độ và độ ẩm lên màn hình LCD.

Bắt đầu với DHT11, nó là một cảm biến kỹ thuật số có khả năng đo nhiệt độ và độ ẩm. Nó hoạt động với một giao thức đơn giản, cho phép chúng ta truy cập dễ dàng vào dữ liệu đo và sử dụng chúng để hiển thị thông tin. Các giao tiếp gắn với DHT11 và Arduino được thực hiện thông qua một cổng kỹ thuật số duy nhất, điều này hạn chế số lượng chân giao tiếp cần thiết và giúp việc kết nối trở nên đơn giản.

Màn hình LCD (Liquid Crystal Display) cung cấp một cách tiện lợi để hiển thị thông tin một cách trực quan. Nó có thể được sử dụng để hiển thị văn bản, biểu đồ, hoặc các biểu đồ đặc biệt như biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm. Màn hình LCD thông qua giao thức I2C, được sử dụng để kết nối nhanh chóng và dễ dàng với Arduino.

Để sử dụng DHT11 và màn hình LCD với Arduino, chúng ta cần có một mạch hợp lý. Đầu tiên, chúng ta kết nối DHT11 đến mạch Arduino thông qua cổng số, ví dụ: D2. Sau đó, chúng ta kết nối màn hình LCD đến mạch thông qua cổng I2C, thường là A4 (SDA) và A5 (SCL). Đảm bảo rằng mạch đã được cấp nguồn và chúng ta đã tải thư viện DHT11 và LiquidCrystal_I2C vào Arduino IDE để có thể sử dụng chúng.

Bây giờ, chúng ta có thể bắt đầu tạo một chương trình đơn giản để đọc và hiển thị nhiệt độ và độ ẩm từ DHT11 lên màn hình LCD. Dưới đây là một ví dụ về mã nguồn:

“`C++
#include
#include
#include

dht11 DHT11;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Temperature:”);

Serial.begin(9600);
}

void loop() {
int chk = DHT11.read(D2);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Humidity: “);

if (chk == DHTLIB_OK) {
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print(DHT11.temperature);
}

delay(2000);
}
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng thư viện DHT11.h và LiquidCrystal_I2C.h để làm việc với DHT11 và màn hình LCD. Chúng ta khai báo biến DHT11 và LiquidCrystal_I2C với tên lcd, địa chỉ I2C 0x27 để kết nối với màn hình.

Trong hàm setup(), chúng ta khởi tạo màn hình LCD, thông báo đầu tiên sẽ hiển thị là “Temperature:”. Hàm Serial.begin(9600) cần thiết để gửi dữ liệu đến giao diện serial để theo dõi các giá trị đọc được từ DHT11 (nếu cần).

Trong hàm loop(), chúng ta đọc nhiệt độ và độ ẩm với DHT11. Nếu việc đọc thành công (chk == DHTLIB_OK), chúng ta hiển thị nhiệt độ lên màn hình LCD. Màn hình LED cũng sẽ hiển thị “Humidity: ” trên dòng thứ hai.

Sau cách tiếp cận trên, chúng ta có thể tùy chỉnh chương trình cho những mục đích cụ thể khác nhau. Với màn hình LCD, chúng ta có thể thay đổi kích thước màn hình và vị trí của dòng hiển thị. Chúng ta cũng có thể thay đổi thông báo và đơn vị đo để phù hợp với yêu cầu của dự án.

Câu hỏi thường gặp:

Q: Tại sao tôi nhận được giá trị không hợp lệ khi đọc từ DHT11?
A: Có một số nguyên nhân có thể dẫn đến việc nhận được giá trị không hợp lệ. Một trong số đó là không kết nối đúng chân DHT11 và Arduino. Hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối các chân một cách chính xác. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chờ ít nhất 1-2 giây giữa các lần đọc từ DHT11 để đảm bảo giá trị đọc chính xác.

Q: Tôi nhận được giá trị không thay đổi trên màn hình LCD, tại sao?
A: Một trong những nguyên nhân có thể là thư viện LiquidCrystal_I2C không khai báo đúng địa chỉ I2C của màn hình LCD. Hãy kiểm tra lại địa chỉ này trong mã nguồn và đảm bảo nó đúng. Ngoài ra, kiểm tra cấu hình kết nối I2C và đảm bảo mạch I2C được kết nối đúng với Arduino.

Q: Làm thế nào để tùy chỉnh kích thước và vị trí hiển thị trên màn hình LCD?
A: Trong mã nguồn, hàm lcd.begin() sẽ khai báo kích thước màn hình LCD (số ký tự và số dòng). Bạn có thể thay đổi số này để tùy chỉnh kích thước. Để điều chỉnh vị trí hiển thị, sử dụng hàm lcd.setCursor() để di chuyển con trỏ đến vị trí mong muốn trên màn hình.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về việc sử dụng DHT11 và màn hình LCD với Arduino. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng chúng và tạo ra các dự án hứa hẹn.

DHT11 Arduino code

Mã nguồn Arduino cho cảm biến DHT11 và hướng dẫn sử dụng

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 là một cảm biến sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Nó có thể tích hợp vào các dự án Arduino để theo dõi điều kiện môi trường xung quanh. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá mã nguồn Arduino cho cảm biến DHT11 và cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng nó.

Phần đầu của mã nguồn sẽ bao gồm các khai báo biến và khởi tạo chức năng. Đầu tiên, chúng ta cần khai báo chân kết nối của cảm biến DHT11 với Arduino. Thông thường, chân sử dụng là digital pin 2, nhưng bạn có thể thay đổi chân này tùy theo yêu cầu. Sau đó, khai báo một biến để lưu trữ giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến.

“`
#include

dht DHT;

#define DHT11_PIN 2

float temperature;
float humidity;
“`

Sau khi đã khai báo biến và chân kết nối, chúng ta sẽ định nghĩa chức năng setup(). Trong chức năng này, chúng ta sẽ gán cấu hình chân của cảm biến, đảm bảo rằng nó được cấp cung cấp đủ và chuẩn bị Serial để gửi dữ liệu.

“`
void setup() {

Serial.begin(9600);
pinMode(DHT11_PIN, INPUT);

}
“`

Tiếp theo là chức năng loop() mà chúng ta sẽ lặp đi lặp lại. Đầu tiên, chúng ta sẽ gọi hàm readDHT11() để đọc giá trị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến. Sau đó, chúng ta sẽ hiển thị kết quả đọc được trên Serial Monitor.

“`
void loop(){

readDHT11();

Serial.print(“Temperature: “);
Serial.print(temperature);
Serial.print(” °C Humidity: “);
Serial.print(humidity);
Serial.println(” %”);

delay(2000);

}
“`

Cuối cùng, chúng ta cần triển khai hàm readDHT11(). Hàm này gửi yêu cầu cho cảm biến và sau đó đọc dữ liệu từ cảm biến.

“`
void readDHT11(){

int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);

temperature = DHT.temperature;
humidity = DHT.humidity;

}
“`

Sau khi đã triển khai mã nguồn trên, bạn có thể tải mã vào Arduino và kết nối cảm biến DHT11 với chân kết nối được khai báo. Chạy chương trình để theo dõi kết quả trên Serial Monitor. Bạn sẽ thấy kết quả hiển thị nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến.

FAQs (Các câu hỏi thường gặp):

1. Tại sao tôi nhận được giá trị không hợp lệ từ cảm biến?
– Có thể có nhiều nguyên nhân dẫn đến giá trị không hợp lệ. Đảm bảo bạn đã kết nối cảm biến đúng và cung cấp đủ điện áp. Bạn cũng có thể kiểm tra lại kết nối của mình và đảm bảo là chân kết nối được khai báo đúng trong mã nguồn.

2. Tôi muốn hiển thị dữ liệu từ cảm biến trên màn hình LCD, làm thế nào để thực hiện điều đó?
– Bạn có thể sử dụng một màn hình LCD và kết nối nó thông qua giao diện I2C hoặc các chân kết nối Analog. Bạn sẽ cần nhập thêm thư viện LCD và thực hiện việc hiển thị dữ liệu lên màn hình LCD trong chức năng loop().

3. Tôi đọc được giá trị không chính xác từ cảm biến, có cách nào để cải thiện độ chính xác?
– Cảm biến DHT11 có độ chính xác giới hạn, do đó, nếu bạn muốn độ chính xác cao hơn, bạn có thể nâng cấp sang cảm biến DHT22 hoặc các cảm biến khác có độ chính xác tốt hơn. Bạn sẽ cần thay đổi mã nguồn để tương thích với cảm biến mới.

4. Tôi muốn lưu trữ dữ liệu từ cảm biến vào thẻ nhớ SD, làm thế nào để thực hiện điều đó?
– Để lưu trữ dữ liệu vào thẻ nhớ SD, bạn cần sử dụng một mô-đun SD card và kết nối nó với Arduino. Sau đó, bạn có thể sử dụng các chức năng được cung cấp bởi thư viện SD để ghi dữ liệu từ cảm biến vào thẻ nhớ SD theo một định dạng bạn muốn.

Trên đây là một bài viết về mã nguồn Arduino cho cảm biến DHT11 và hướng dẫn cách sử dụng nó. Hy vọng rằng nó đã cung cấp thông tin đầy đủ và giúp bạn sử dụng cảm biến trong các dự án của mình một cách hiệu quả và chính xác.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề dht11 with arduino uno

DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino - Tutorial
DHT11 Temperature & Humidity sensor with Arduino – Tutorial

Link bài viết: dht11 with arduino uno.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này dht11 with arduino uno.

Xem thêm: https://ngoclinhbeauty.com/cham-soc-toc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *